WARUNKI

§1 Ogólne Warunki


Niniejszy Regulamin określa zasady i funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.perilla.pl
Właścicielem Sklepu Internetowego zarejestrowanego pod adresem internetowym www.perilla,pl jest:

CPRC EWA BERNACIAK NIP: 725 139 07 69 , REGON 381746626 , 94-030, Łódź, Krzemieniecka 2

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem systemu sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem internetowym www.perilla.pl


Zamówienie jest skuteczne dopiero po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.


Regulamin stanowi część umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego.
Kupujący/Konsument to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale zgodnie z prawem posiada zdolność prawną do podejmowania decyzji prawnych. Kupujący musi posiadać konto e-mail.


Kupujący/Konsument to osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów w Sklepie Internetowym zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Podmioty prawne inne niż Konsumenci nie stosują się do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Sklep Internetowy nie odpowiada za wady fizyczne i prawne w stosunku do osób i podmiotów innych niż Konsumenci.


Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, ale nie jest propozycją sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Sklep Internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia produktów na stronie internetowej, kładąc nacisk na ich wysoką jakość oraz to, jak dobrze oddają rzeczywiste warunki i kolorystykę prezentowanego produktu.


Zdjęcia prezentowane na stronie stanowią własność intelektualną Sklepu Internetowego zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.


Ceny prezentowane na stronie mogą być podawane w walucie polskiej (PLN), euro (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD). W obu przypadkach są to ceny brutto, co oznacza, że ​​zawierają już cały podatek.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wprowadzania nowych produktów, usuwania produktów już niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wprowadzania innych zmian.


§2 ZamówieniaZamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy ze strony www.perilla.pl. Składając zamówienie należy poprawnie wypełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją.


Tabela rozmiarów znajduje się tutaj: http://www.perilla.pl/strona/sizechart.
Istnieje możliwość złożenia zamówienia na niestandardowy rozmiar produktu znajdującego się na stronie poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail: perilla@perilla.pl.


Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania niestandardowych rozmiarów produktu, jeżeli nie pozwalają na to warunki techniczno-konstrukcyjne produktu oraz zmiana ceny produktu niestandardowego, a także w przypadku powstania dodatkowych kosztów z tym związanych. tworzenie takiego produktu.


Zawarcie umowy kupna/sprzedaży na odległość pomiędzy Serwisem/Sklepem Internetowym a Kupującym następuje z chwilą pomyślnego zakończenia procesu zakupu zdefiniowanego w formularzu zamówienia systemu sklepowego znajdującego się na stronie www.perilla.pl


Sklep Internetowy zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, legalnie wydany do obrotu. Obowiązki Konsumenta kończą się z chwilą otrzymania rzeczy i uregulowania należności, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
W przypadku niedostępności zamówionego produktu Sklep internetowy zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od złożenia zamówienia. Kupujący jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o sposobie realizacji pozostałej części zamówienia – częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy, wydłużony czas oczekiwania na zamówienie lub zastąpienie brakującego produktu innym produktem.


Dowodem zakupu jest wiadomość e-mail potwierdzająca zakup produktu na www.perillalingerie.com Taka wiadomość e-mail jest wysyłana na adres e-mail podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
Płatności można dokonać przez PayPal, Mollie, Stripe oraz płatność za pobraniem.

Produkt dostarczany jest w sposób wybrany przez Konsumenta. Produkty dostarczane są przez firmę kurierską wybraną przez Sklep Internetowy. Produkty wysyłane są nie później niż 14 dni od daty otrzymania płatności lub wyboru przez Konsumenta opcji COD.
Koszty przesyłki międzynarodowej ustalane są indywidualnie za pośrednictwem systemu zakupów na stronie www.perilla.pl


§3 Reklamacja KlientaSklep internetowy jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Sklep Internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy.
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może złożyć doświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni wadliwy produkt albo wadę usunie.
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli tylko niektóre produkty z zamówienia mają wady, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy tylko rzeczy wadliwych.
Konsument zgłaszający reklamację powinien przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: perilla@perilla.pl oświadczenie reklamacyjne, dowód zakupu oraz dane do przelewu, a następnie odesłać zakupiony towar wraz z dopiskiem REKLAMACJE na adres :

CPRC EWA BERNACIAK

94-030, Łódź, ul. Krzemieniecka 2

POLSKA


Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę Produktu wraz z krótkim opisem, numer zamówienia, dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail) wraz ze szczegółowym opisem wad fizycznych produktu, które wymaga wymiany.


Sklep Internetowy zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi kosztów związanych ze zwrotem rzeczy wadliwych niezwłocznie po przetworzeniu i z uwzględnieniem roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zakupionego towaru na nowy, Sklep Internetowy poinformuje Konsumenta o możliwości wymiany towaru na inny.


Po otrzymaniu przesyłki Konsument zobowiązany jest do jej sprawdzenia w obecności doręczyciela oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, do spisania protokołu podpisanego przez Konsumenta i doręczyciela.


Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru na adres wskazany przez Serwis/Sklep Internetowy.
Konsument zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i nieskorzystania przez Konsumenta z możliwości wymiany towaru na nowy lub inny, wartość zamówienia zostanie mu zwrócona na rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.


§4 Zwrot i wymiana produktuNa podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru bez podania przyczyny.
Kupujący zwracający rzeczy zobowiązany jest do przesłania do Sklepu Internetowego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego: informację o odstąpieniu od umowy z powołaniem się na ww. ustawę, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, imię, nazwisko oraz adres Konsumenta na adres e-mail: perilla@perilla.pl i odesłać towar przesyłką z dopiskiem ZWROT na adres:


CPRC EWA BERNACIAK
Polska, 94-030, Łódź, ul. Krzemieniecka 2


Odesłane przez Konsumenta rzeczy powinny być nieuszkodzone, z metkami i plombami w stanie nienaruszonym. Naklejki higieniczne również powinny być nienaruszone. Produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.
Odstąpienie od umowy na warunkach §4 pkt 1 Regulaminu, Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do zwrotu wszystkiego, co otrzymał od drugiej strony zgodnie z Umową.


Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwróci Konsumentowi wszystkie płatności nie później niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanych rzeczy. Zwroty będą dokonywane przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
Konsument za zgodą Sklepu Internetowego może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem adresu e-mail: perilla@perilla.pl.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

 • dostarczenie produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • zamówienia produktów niestandardowych na indywidualne życzenie klienta (zmiany techniczne, wymiary niestandardowe)
 • uszkodzenia produktu lub jeśli nosi on widoczne ślady użytkowania przez Konsumenta, pomimo nieusuwania plomb sznurkowych, metek i naklejek higienicznych.
 • prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zerwanie metki wiąże się z brakiem możliwości zwrotu. 

 

§5 Ochrona danych osobowychPodanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez /Sklep Internetowy w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy (tj. Dostarczenia towaru Kupującemu i rozliczenia płatności).
Administratorem Danych Osobowych jest CPRC EWA BERNACIAK NIP: 725 139 07 69 REGON 381746626 90-553 Łódź ul. Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź

Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, które zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., N. 101, poz. 926 z późn. zm.) i innych statuty na niej oparte.
Kupującemu przysługuje prawo dostępu, zmiany, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych z bazy. Należy to zgłosić e-mailem: perilla@perilla.pl
Kupujący może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-mailowego newslettera.


§6 Postanowienia końcoweWszelkie sprawy sporne pomiędzy Konsumentem a Sklepem internetowym załatwiane są polubownie na podstawie art. 1831 i kodeksu postępowania cywilnego.
Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego powstałego na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

    Koszyk

    Nie ma już produktów dostępnych do zakupu

    Twój koszyk jest obecnie pusty.

    Are you at the right place ?

    Are you at the right place ?