This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Aby otrzymać zamówienie przed Walentynkami, złóż je do: 08.02

Terms of service

§1 Warunki ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego The www.perillalingerie.com .
Właścicielem Sklepu internetowego, zarejestrowanego pod adresem internetowym www.perilla.pl jest:

CPRC EWA BERNACIAK - CPRC EWA BERNACIAK NIP: 725 139 07 69 , REGON 381746626 , 94-030, Łódź, Krzemieniecka 2,

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem systemu sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem internetowym www.perilla.pl. Zamówienie jest skuteczne dopiero po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
Regulamin jest częścią umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego.
Kupującym/Konsumentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność do podejmowania decyzji prawnych zgodnie z przepisami prawa. Kupujący musi posiadać konto poczty elektronicznej. Kupujący/Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje zakupu produktów w Sklepie internetowym zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego. Podmioty prawne, inne niż Konsumenci, nie obowiązuje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne wobec osób i podmiotów innych niż Konsumenci.
Informacje zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego, ale nie jest propozycją sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Sklep internetowy prezentuje na stronie zdjęcia cyfrowe produktów, kładąc nacisk na ich wysoką jakość i odzwierciedlenie rzeczywistych warunków i koloru prezentowanego produktu.
Zdjęcia prezentowane na stronie stanowią własność intelektualną Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
Ceny prezentowane na stronie mogą być podane w walucie polskiej (PLN), euro (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD). W obu przypadkach są to ceny brutto, co oznacza, że zawierają już wszystkie podatki.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wprowadzania nowych produktów, usuwania produktów, które nie są już dostępne, przeprowadzania i odwoływania ofert specjalnych oraz wprowadzania innych zmian.

 

§2 Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy ze strony internetowej www.perilla.pl. Podczas składania zamówienia należy prawidłowo wypełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją.
Tabela rozmiarów znajduje się tutaj: http://www.perilla.pl/strona/sizechart.
Istnieje możliwość złożenia zamówienia na niestandardowy rozmiar produktu znajdującego się na stronie internetowej poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail: perilla@perilla.pl.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania niestandardowego rozmiaru produktu, jeżeli nie pozwalają na to warunki techniczne i konstrukcyjne produktu oraz zmiana ceny niestandardowego produktu, a także w przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem takiego produktu.
Zawarcie umowy kupna/sprzedaży na odległość pomiędzy Serwisem/Sklepem internetowym a Kupującym następuje z chwilą pomyślnego zakończenia procesu zakupu określonego w formularzu zamówienia systemu sklepowego znajdującego się na stronie internetowej www.perillalingerie.com
Sklep internetowy zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych oraz legalnie wydany do obrotu. Zobowiązania Konsumenta kończą się w momencie odbioru rzeczy i zapłaty należnej kwoty, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem zobowiązań obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Sklep Internetowy zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od złożenia zamówienia. Na Kupującym spoczywa obowiązek podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części zamówienia - częściowa realizacja, anulowanie całego zamówienia i zwrot pieniędzy, wydłużony czas oczekiwania na zamówienie lub wymiana brakującego produktu na inny.
Dowodem zakupu jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.perillalingerie.com Taki e-mail wysyłany jest na adres e-mail podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu PayPal, Shopify, BlueMedia, COD oraz plastikowych pieniędzy:
- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro.

Produkt jest dostarczany w sposób wybrany przez Konsumenta. Produkty są dostarczane przez Firmę Kurierską wybraną przez Sklep Internetowy. Wysyłka produktów następuje nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania płatności lub wybrania przez Konsumenta opcji COD.
Koszty wysyłki międzynarodowej ustalane są indywidualnie poprzez system zakupowy na stronie www.perilla.pl

 

§3 Reklamacja Klienta

Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Sklep Internetowy jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy.
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może złożyć określone oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni wadliwy produkt lub usunie wadę.
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli tylko niektóre produkty z zamówienia mają wady, Konsument ma prawo odstąpić od umowy tylko w odniesieniu do wadliwych przedmiotów.
Konsument składający reklamację powinien przesłać oświadczenie reklamacyjne, dowód zakupu oraz dane do przelewu bankowego drogą elektroniczną na adres e-mail: perilla@perilla.pl, a następnie przesłać zakupiony towar wraz z dopiskiem REKLAMACJA na adres:

CPRC EWA BERNACIAK

94-030, Łódź, ul. Krzemieniecka 2, POLSKA

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę Produktu wraz z krótkim opisem, numer zamówienia, dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail) wraz z dokładnym opisem wad fizycznych produktu, który wymaga wymiany.
Sklep Internetowy zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty związane z odesłaniem wadliwych rzeczy niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Jeżeli naprawa lub wymiana zakupionego towaru na nowy nie będzie możliwa, Sklep Internetowy poinformuje Konsumenta o możliwości wymiany towaru na jakiś inny.
Po otrzymaniu przesyłki Konsument zobowiązany jest do jej sprawdzenia w obecności doręczyciela, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, do sporządzenia protokołu podpisanego przez Konsumenta i doręczyciela.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu na adres wskazany przez Serwis/Sklep internetowy.
O wynikach reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sklep Internetowy drogą elektroniczną.
Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, a Konsument nie skorzysta z możliwości wymiany produktu na nowy lub na inny produkt, otrzyma zwrot wartości zamówienia na rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.


§4 Zwrot i wymiana produktu

Na podstawie art.. 27 z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu bez podania przyczyny.
Kupujący, który dokonuje zwrotu rzeczy zobowiązany jest do przesłania do Sklepu Internetowego czytelnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego: informację o odstąpieniu od umowy z powołaniem się na powyższą ustawę, numer zamówienia, datę zamówienia, imię, nazwisko i adres Konsumenta na adres e-mail: perilla@perilla.pl oraz zwrotu rzeczy za pośrednictwem przesyłki z dopiskiem ZWROT na adres:

CPRC EWA BERNACIAK

Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź, Polska


Rzeczy odsyłane przez Konsumenta powinny być nieuszkodzone, z nienaruszonymi metkami i plombami strunowymi. Naklejki higieniczne również powinny być nienaruszone. Produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.
Odstąpienie od umowy zgodnie z warunkami §4 pkt 1 Regulaminu, Sprzedawca i Kupujący zobowiązani są do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony zgodnie z Umową.
Koszty zwrotu produktu leżą po stronie Konsumenta.
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy zwraca Konsumentowi wszystkie płatności nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanych rzeczy. Zwroty będą dokonywane przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
Konsument za zgodą Sklepu internetowego może w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem adresu e-mail: perilla@perilla.pl.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
Dostarczenia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
Zamówienia produktów niestandardowych na indywidualne życzenie Klienta (zmiany techniczne, niestandardowy rozmiar)
Uszkodzenia produktu lub gdy nosi on widoczne ślady użytkowania przez Konsumenta, pomimo nieusunięcia plomb strunowych, etykiet i naklejek higienicznych.

 

§5 Ochrona danych osobowych


Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację zamówienia. Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez /Sklep internetowy w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy (tj. W celu dostarczenia produktów do Kupującego oraz rozliczenia płatności).
Administratorem Danych Osobowych jest CPRC EWA BERNACIAK NIP: 725 139 07 69 Krajowy numer ewidencji działalności gospodarczej 381746626 , Polska , 94-030 Łódź, Krzemieniecka 2.

Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, które zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., N. 101, poz. 926 z późn. zm. d) oraz innych ustawach wydanych na jej podstawie.
Kupujący ma prawo dostępu, zmiany, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych z bazy danych. Zgłoszenia tego należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej: perilla@perilla.pl.
Kupujący może, ale nie musi wyrazić zgodę na newsletter e-mailowy.

 

§6 Postanowienia końcowe.

Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Konsumentem a Sklepem internetowym są rozpatrywane polubownie na podstawie Art. 1831 i Kodeksu postępowania cywilnego.
Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego Regulaminu, jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.

Are you at the right place ?

Are you at the right place ?